เวอร์ชั่น มีอะไรใหม่
1.1.0 - ปรับระบบให้นักศึกษาที่หมดสิทธิสอบและยกเลิกรายวิชาไม่ให้สิทธิไปประเมินอาจารย์
1.0.0 - ระบบเมินอาจารย์ เริ่มพัฒนาปี 2556