:: สถิติการประเมินจำแนกตามคณะ
:: สถิติการประเมินจำแนกตามรายวิชา
:: คู่มือระบบประเมินพฤติกรรมการสอน
 
 
ภาคเรียนที่ 3/62
 
 
ผลการประเมินจำนวนทั้งหมด
คณะ ลงทะเบียน ประเมิน คิดเป็นร้อยละ
ครุศาสตร์ 59 36 61.02%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 711 590 82.98%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 204 125 61.27%
วิทยาการจัดการ 1135 889 78.33%
เทคโนโลยีการเกษตร 8 7 87.50%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 0 0 0%
วิทยาลัยนานาชาติ 37 0 0%
บัณฑิตวิทยาลัย 5 5 100.00%
Adicet 0 0 0%
รวม  2159 1652 76.52%
 
ผลการประเมินแยกตามระดับ
คณะ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ. ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ จ-ศ. ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ IC โครงการแลกเปลี่ยน ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ นานาชาติ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปริญญาโท ภาคปกติ ปริญญาโท ภาคปกติ adicet ปริญญาโท ภาคพิเศษ ปริญญาเอก ภาคปกติ ปริญญาเอก ภาคปกติ adicet ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ
ครุศาสตร์ 1 1 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 58 35 60.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52 37 71.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 656 552 84.15% 3 1 33.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63 42 66.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 0 0.00% 74 45 60.81% 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 64 38 59.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาการจัดการ 131 87 66.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 235 198 84.26% 517 402 77.76% 6 5 83.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 246 197 80.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
เทคโนโลยีการเกษตร 8 7 87.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 37 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 5 5 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Adicet 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
รวม  255 174 68.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 236 198 83.90% 1247 999 80.11% 11 6 54.55% 0 0 0.00% 37 0 0.00% 310 235 75.81% 58 35 60.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 5 5 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
 
 
แสดงผลเป็นกราฟ
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.