ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 เมษายน 2562

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 25 เมษายน 2562 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) *เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.

http://www.tcas.cmru.ac.th/pakadtcas625/

Read more

ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค เทอม 2 /61

ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ==>  ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค ปกติ   ==>  ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์   ==>  ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค เสาร์ – อาทิตย์  

Read more

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 25 เมษายน 2562

  สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 25 เมษายน 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้ปริญญา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน 2562 หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน 2562 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ อนึ่งหากนักศึกษาต้องการใช้ใบรายงานผลการเรียนก่อน นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสำเร็จการศึกษาได้โดยยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท หมายเหตุ : หากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Read more

ประกาศสำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ 26 มีนาคม 2562

ประกาศสำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ 26 มีนาคม 2562 🚩📣📣ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 26 มีนาคม 2562 ✨🥰📍ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 21

Read more