ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 25 เมษายน 2562

  สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 25 เมษายน 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้ปริญญา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน 2562 หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน 2562 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ อนึ่งหากนักศึกษาต้องการใช้ใบรายงานผลการเรียนก่อน นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสำเร็จการศึกษาได้โดยยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท หมายเหตุ : หากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Read more

ประกาศสำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ 26 มีนาคม 2562

ประกาศสำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ 26 มีนาคม 2562 🚩📣📣ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 26 มีนาคม 2562 ✨🥰📍ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 21

Read more