ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 25 เมษายน 2562

  สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 25 เมษายน 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้ปริญญา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน 2562 หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน 2562 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ

อนึ่งหากนักศึกษาต้องการใช้ใบรายงานผลการเรียนก่อน นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสำเร็จการศึกษาได้โดยยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

หมายเหตุ : หากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *