ประกาศสำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ 26 มีนาคม 2562

ประกาศสำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ 26 มีนาคม 2562

🚩📣📣ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 26 มีนาคม 2562 ✨🥰
📍ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล

📍📍สำหรับการขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 90 ปี ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 8.30 – 15.00 น. 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *